تعرفه تلفن ثابت

نوع تعرفه سقف تعرفه (ریال)
هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت به ثابت داخل استانی ۴۵
هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت به ثابت بین استانی ۳۳۰
هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت به همراه شرکت ارتباطات سیار ۶۲۵
هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت به سایر اپراتورهای تلفن همراه ۶۲۵
شهرهای تهران ، اصفهان ، مشهد
تبریز ، کرج ، اهواز ، شیراز
سایر شهرهای مراکز استان سایر شهرها بخش ها و روستا ها
آبونمان ماهیانه ثابت (ریال) ۳۶۰۰ ۳۰۰۰ ۲۱۰۰ ۱۰۰۰
آبونمان متغیر بر اساس مبلغ کارکرد
ماهیانه خط تلفن ثابت (ریال)
کارکرد تا ۱۰۰۰۰ ریال ۲۴۰۰ ۲۰۰۰ ۱۹۰۰ ۰
کارکرد بیشتر از ۱۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ ریال ۵۴۰۰ ۵۰۰۰ ۳۹۰۰ ۰
کارکرد بیشتر از ۱۰۰۰۰۰ ریال ۸۴۰۰ ۷۰۰۰ ۴۹۰۰ ۰