سرویس های VPN/MPLS

ارائه این سرویس قابلیت برقراری ارتباط بین دو یا چند نقطه دلخواه مورد درخواست مشتری از طریق شبکه IP موجود را فراهم می‌نماید مشتری با اتصال دو سر این ارتباط به سوئیچ‌های ارتباطی و یا رایانه می‌تواند یک ارتباط شبکه خصوصی مجازی محلی یا VLAN بین دو نقطه برقرار نماید این ارتباط به صورت فنی در لایه سه از مدل OSI و یا لایه شبکه در پروتکل TCP/IP برقرار می‌گردد .
سرویس VPN/MPLS عبارت است از Multi Protocol Label Switching شبکه‌های مجازی و خصوصی برای مشترکینی مانند بانک‌ها، صندوق‌های اعتباری، سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و شرکت‌های بزرگ.با این سرویس که یکی از بهترین سرویس‌ها می‌باشد، مشترک می‌تواند بین ساختمان‌های خود یک شبکه مجازی و اختصاصی روی شبکه دیتای کشور برای خود ایجاد ‌کند که غیر از کاربران آن شرکت یا سازمان، هیچ کاربر دیگری نمی‌تواند به شبکه آن‌ها دسترسی داشته باشد. از خواص ذاتی MPLS تفکیک ترافیک یک سازمان از دیگر سازمان‌ها توسط سرویس دهنده می‌باشد به طوریکه چندین مشترک می‌توانند از آدرس دهی خصوصی مشترک بدون نیاز به ترجمه این آدرس ها استفاده نمایند. این جداسازی ترافیک منتهی به استفاده از عبارت MPLS VPNS گردید تا مشترکینی را که قصد اجرای یک شبکه خصوصی IP را با دیگر نقاط زیر مجموعه‌شان را دارند متمایز سازد.

 • تامین بسترارتباطی جهت ایجاد سیستم‌های مکانیزه داخلی سازمان‌ها و شرکت‌ها در سطح کشور, مانندPaper lessو بطور کلی سیستم‌های اتوماسیون اداری
 • تامین بستر ارتباطی جهت ایجاد شبکه اینترانت و ارائه سرویس‌های داخلیEmail,web,FTP و Messaging… برای سازمان‌ها و شرکت‌ها
 • تامین بستر ارتباطی جهت ایجاد سیستم‌های E-learning
 • ایجاد شبکهVoice over IPجهت فراهم نمودن شبکه تلفنی اختصاصی شرکت‌ها و سازمان‌ها با هزینه‌های پایین‌تر
 • تامین بستر سیستم‌های ویدئو کنفرانسینگ
 • ایجاد شبکه‌های مونیتورینگ ویدئویی بین مراکز کارگاهی و کارخانه‌های واقع در شهرستان‌ها با دفاتر مرکزی مستقر در تهران یا سایر شهرستان‌ها

 

متقاضیان با در دست داشتن مدارک مورد نیاز و مراجعه به ستاد مرکزی شرکت مخابرات استان هرمزگان (آدرس ذیل) می‌توانند نسبت به درخواست و اشتراک سرویس فوق اقدام نمایند:
آدرس : چهارراه رسالت- رسالت جنوبی- خیابان حکمت- شرکت سهامی مخابرات هرمزگان- طبقه سوم-اداره فروش

 • نامه درخواست (برای شخص حقیقی شامل مشخصات،آدرس وکدپستی فرد جهت تعیین محل دایری و برای شخص حقوقی درخواست رسمی در سربرگ شرکت شامل معرفی نماینده و مهروامضای بالاترین مقام مسئول (شرکت‌های دولتی و صاحبان امضای اوراق تعهدآور مطابق اساسنامه و روزنامه رسمی (شرکت‌های خصوصی)
 • تکمیل و ارائه کارت تقاضا و اشتراک مهر و امضاء شده توسط بالاترین مقام مسئول (شرکت‌های دولتی) و صاحبان امضاء اوراق تعهد آورمطابق اساسنامه وآخرین روزنامه رسمی (شرکت‌های خصوصی)
 • فرم پرسشنامه تکمیل ومهر امضاء شده
 • تصویر اساسنامه و مدارک ثبت شرکت جهت موسسات خصوصی
 • تصویر آگهی روزنامه رسمی (حاوی اسامی صاحبان امضاء مجاز و نیز آخرین آدرس قانونی شرکت) که بیش از دوسال از تاریخ انتشار آن نگذشته باشد جهت موسسات خصوصی
 • معرفی نامه و کپی شناسنامه نماینده
 • تصویر صورتجلسه آزمایش وتحویل فیبراختصاصی برای متقاضیان ارتباط روی فیبر
 • در صورتیکه دونقطه برقراری ارتباط به یک شرکت تعلق نداشته باشد(درخواست از یک شرکت و دایری خط در شرکت دیگر) ارسال موافقت کتبی شرکت دوم الزامی می‌باشد.
 • در خصوص متقاضیانی که به صورت شخص حقیقی نسبت به ارائه درخواست اقدام می‌نمایند، حضورشخص و یا صاحب مجوز به انضمام اصل و کپی شناسنامه و یا کارت شناسایی معتبر به منظور تکمیل و مهر و امضای کارت اشتراک ضروری می‌باشد.

 

راه اندازی سرویس حداکثر ظرف مدت ۱۵ روزپس از واریز وجه مربوطه، انجام می‌پذیرد .
دریافت خدمات و پشتیبانی سرویس مزبور با شماره‌گیری ۲۰۱۰ مدیریت شبکه و پشتیبانی مشتریان دیتا “امکانپذیر می‌باشد.