مراکز مخابراتی

شماره تلفنهای مراکز مخابراتی استان :

 

امور مشترکین مرکز بلال و امام حسن (ع ) ۳۲۲۳۴۶۲۳

امور مشترکین مرکز شهید بهشتی ۳۲۲۵۱۹۶۱

امور مشترکین مرکز ولی عصر (عج) ۳۲۲۴۳۷۳۷

امور مشترکین مرکز امام حسین (ع) ۳۲۲۳۴۴۰۱

امور مشترکین مرکز شهید قندی ۳۲۲۲۷۵۰۰

امور مشترکین مرکز امام خمینی (ره) –

۳۳۵۶۲۴۴۴-  ۳۳۵۵۸۸۷۷