آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره ۹۸/۹

آگهی مناقصه شماره ۹۸/۹

(دومرحله ای )

  ۱نام دستگاه برگزار کننده مناقصه : مدیریت مخابرات منطقه هرمزگان

۲-آدرس دستگاه برگزار کننده مناقصه: بندرعباس ، گلشهر ، رسالت جنوبی ، ساختمان مرکزی مخابرات شماره تلفن ۳۳۳۰۸۲۵۸-۳۳۶۱۰۰۱۶

۳- موضوع مناقصه : امور نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز استان هرمزگان

۴-دستگاه نظارتی : معاونت شبکه

۵- نوع تضمین شرکت درمناقصه : ضمانتنامه بانکی یا چک تضمینی معتبر بانکی در وجه مخابرات.

۶- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : ۰۰۰/۰۰۰/۷۵۰/۴ ریال

۵- قیمت اسناد مناقصه وشماره حساب : مبلغ۰۰۰/۵۰۰ریال به شماره حساب۳۲/۱۶۴۲۲۴۲۲ جام بانک ملت کد شناسه ۳۲۰۰۰۸۰۱۴۳۱۳۸

۶- مهلت فروش اسناد : ۱۷/۹/۹۸ لغایت ۲۳/۹/۹۸

 ۷- مهلت تحویل پاکات : ۲۴/۹/۹۸ لغایت ۳۰/۹/۹۸

۸-   مکان بازگشایی پاکات : سالن کنفرانس واقع در ساختمان مرکزی مخابرات

۹- تاریخ بازگشایی پاکات :۱/۱۰/۹۸

۱۰-  سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است.

۱۱- شرکت مخابرات در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

۱۲- حد نصاب شرکت کنندگان جهت بازگشایی پاکات حداقل۲شرکت می باشد.

  Web site :WWW.TciH. ir

 E-Mail:info@TciH.ir

مدیریت مخابرات منطقه هرمزگان