فروش خط ثابت

آگهی مناقصه شماره ۹۶/۴

(دومرحله ای )

۱- نام دستگاه مناقصه گذار : مدیریت مخابرات منطقه هرمزگان
۲- آدرس دستگاه مناقصه گذار: بندرعباس،گلشهر، رسالت جنوبی، ساختمان مرکزی مخابرات
شماره تلفن : ۳۳۳۰۸۲۵۸-۳۳۶۱۰۰۱۶
۳- موضوع مناقصه : انجام عملیات حمل،نصب و راه اندازی سایتهای موبایل در محدوده جغرافیایی استان هرمزگان
۴- دستگاه نظارتی: مدیریت ارتباطات سیار استان
۵- نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانتنامه بانکی یا چک تضمینی معتبر بانکی در وجه مخابرات .
۶- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: ۰۰۰/۰۰۰/۵۶۰ ریال
۷- قیمت اسناد مناقصه و شماره حساب : مبلغ ۰۰۰/۳۰۰ ریال به شماره حساب ۳۲/۱۶۴۲۲۴۲۲ جام بانک ملت کد شناسه ۳۲۰۰۰۸۰۱۴۳۱۳۸
۸- مهلت فروش اسناد : از تاریخ ۲۳/۱۲/۹۶ لغایت ۱۹/۱/۹۷
۹- مهلت تحویل پاکات : ۲۰/۱/۹۷ لغایت ۱/۲/۹۷
۱۰- مکان بازگشایی پاکات : سالن کنفرانس واقع در ساختمان مرکز ی مخابرات
۱۱- تاریخ بازگشائی پاکات : ۲/۲/۹۷
۱۲- سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است .
۱۳- مخابرات منطقه هرمزگان در قبول یا رد پیشنهادات مختار است .
۱۴- حد نصاب شرکت کنندگان جهت بازگشایی پاکات حداقل ۲ شرکت می باشد .
۱۵- ارائه تائیدیه سیار مرکز استان الزامی می باشد.
۱۶- ارائه گواهی ایمنی از اداره کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد.

Web site:www.tcih.ir
E-mail:info@tcih.ir
مدیریت مخابرات هرمزگان