باشگاه مخابرات

باشگاه فرهنگی ورزشی پیام مخابرات منطقه