پایداری ارتباطات در بخش احمدی شهرستان حاجی آباد

۱۷ آذر ۱۳۹۷

عملیات اجرای فیبر از هوایی به خاکی در مسیر فارغان به احمدی به طول ۸/۵کیلومترانجام شد .

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه هرمزگان در راستای پایداری ارتباطات بخش احمدی ، عملیات اجرای فیبر از هوایی به خاکی در مسیر فارغان به احمدی به طول ۸/۵ کیلومترانجام شد  که موجب کاهش قطعی های مسیر و پایداری ارتباطات شده است .لازم به ذکر است که در سال گذشته نیز ۱۸ کیلومتر مسیر شمیل تا فارغان نیز به خاکی تبدیل شده است  .