سرویس های جشنواره

کمپین ماندگار

 

شرایط طرح

در این طرح مودم رایگان ارائه نمی شود.

۵% ترافیک (و حتی بیشتر) به ترافیک همه سرویسها اضافه شده است.

در صورت اتمام ترافیک پایه (اصلی و قابل استفاده در تمام ساعات شبانه روز) امکان استفاده از ترافیک ساعت خاص در ساعت ۲ تا ۹ صبح وجود دارد.

در صورت اتمام ترافیک پایه (اصلی و قابل استفاده در تمام ساعات شبانه روز) سرعت سرویس به ۱۲۸kbps کاهش داده خواهد شد.

در صورت اتمام ترافیک ساعت خاص سرعت سرویس تا زمان اتمام ترافیک پایه پایدار است.