سامانه ثبت مشاغل

در این سامانه که شامل اشخاص حقیقی و حقوقی می گردد اطلاعات مشاغل ثبت و در اختیار متقاضیان قرار میگیرد. این امر باعث رونق در کسب و کار و درآمد زایی مشتریان می گردد.

  • هزینه ماهیانه ثبت در سامانه ۱۱۸ برای مشتریان شهرهای متوسط مبلغ ۱۴۲۱۰ ریال و برای مناطق روستایی ۷۶۰۰ ریال می باشد.