با هدف افزایش سطح کیفی خدمات ارائه شده به مشترکین صورت گرفت

۰۳ دی ۱۳۹۷

کافوهای نوری کیمایل جایگزین  مرکز ۱۰ هزار شماره ای سوییچ کارا  مرکز تلفن ولی عصر (عج) بندرعباس می شود .

با هدف افزایش سطح کیفی خدمات ارائه شده به مشترکین صورت گرفت :

کافوهای نوری کیمایل جایگزین  مرکز ۱۰ هزار شماره ای سوییچ کارا  مرکز تلفن ولی عصر (عج) بندرعباس می شود .

به گزارش روابط عمومی، مخابرات منطقه هرمزگان در راستای ارتقای سطح کیفی خدمات ارائه شده به مشترکین، کافوهای نوری کیمایل را در چهارده نقطه مرکز مخابراتی ولی عصر (عج)نصب و راه اندازی کرد.

با نصب این کافوها ،کابل مرکزی مشترکین جمع آوری و از داکت های آزاد شده استفاده بهینه می شود.

استفاده مطلوب مشترکین از سرویس های روز مخابراتی نظیر ADSL پرسرعت ، VDSL و .G (جی دات)

به حداقل رسیدن فاصله ارائه سرویس (کافوی نوری ) تا مشترک،

بهره مندی از امکانات و سرویس های سافت سوئیچ منصوبه و به حداقل رسیدن تعداد خرابی و اختلال در سرویس های مخابراتی از مزایای نصب کافوهای کیمایل در مرکز مخابراتی ولی عصر (عج )می باشد .