اجرای عملیات فیبر نوری به طول ۳۳ کیلومتر در منطقه غرب استان

۱۰ آذر ۱۳۹۷

امکان واگذاری سرویس های مورد نیاز مشترکین و اپراتورهای سیار و FCP در شهرستان خمیر از مزایای این پروژه فیبر نوری می باشد.

اجرای عملیات فیبر نوری به طول ۳۳ کیلومتر در منطقه غرب استان (بندرعباس تا شهرستان خمیر)

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه هرمزگان با انجام عملیات فیبر نوری، منطقه ویژه اقتصادی (کشتی سازی )روستاهای گچین پائین و بالا، و شهر خمیر به شبکه فیبر نوری مخابرات متصل شدند .

افزایش سطح کیفی خدمات ارائه شده به مشتریان همراه اول باتامین پهنای باند مورد نیاز سایت ها و دیتای استان ،ایجاد شرایط مناسب در امتداد فیبر غرب استان به سمت بندرلنگه ،امکان واگذاری سرویس های مورد نیاز مشترکین و اپراتورهای سیار و FCP در شهرستان خمیر از مزایای این پروژه فیبر نوری می باشد  .